• Home
 • /
 • Bildirim Özeti Teslimi

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

30 Eylül 2019
Poster ve/veya sözlü sunum özetlerinizi TPID Kongre’sine aşağıdaki form üzerinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen özetler kongre kitapçığında yayınlanacaktır.

Duyuru:

Teslim edilen tüm özetler incelendikten sonra, yazarlar karar hakkında bilgilendirilecektir. Kabul edilen özetler ya sözlü olarak ya da poster sunum olarak sunulacaktır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları:

 1. Başlıklar:

Özet başlıkları 10 ya da daha az kelimeyle sınırlandırılmıştır. Başlık betimleyici değil, dinamik ve kesin olmalıdır ve AP formatında, yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde girilmelidir. Genel olarak, edat ya da artikel olmadığı sürece her sözcüğün ilk harfini büyük yazmalısınız. Streptokoks ya da Candida gibi organizmaların bilimsel isimlerini italik harflerle yazın. Başlıklar kalın (bold) olmamalıdır.

 1. Yazarlar:

Düzgün bir şekilde listelenmesi için, her yazar özete ayrı ayrı eklenmelidir. Her yazar için ad, soyad ve kurum/kuruluş/bölüm girin. Bir kişi, sunum yapacak yazar olarak belirlenmelidir. Yazarların sırası, özet teslim tarihinden önce herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

 1. Özet Metni:

Tüm özetler 300 kelime ya da daha kısa olmalıdır. Referansları dahil etmeyiniz. Tablolara izin verilir ama kısa ve öz olmalıdır. Grafikler/resimler, özetin ayrılmaz bir parçası olmadığı sürece önerilmez ve 1 ya da 2’den fazla olmamalıdır.

İncelemeye kabul edilmek için aşağıdaki özet yapısına sıkı sıkıya bağlı kalınmalıdır:

 1. Amaç
 2. Gereç ve Yöntemler
 3. Bulgular
 4. Sonuç
 1. Özel Karakterler:

Özetin başlığında, gövdesinde, eş yazar adlarında ya da bilgilerde yer alan özel karakterler, teslim sistemindeki biçimlendirme işlevleri kullanılarak sisteme girilmelidir.

 1. Özetin İçeriği:

Başlıklar, yazarlar ve yazar bilgileri 300 kelime sınırına dahil değildir. Özette, şunların kısa bir açıklaması yer almalıdır:

 1. Araştırmanın amaçları,
 2. Kullanılan deneysel yöntemler,
 3. Veriler ve gerektiğinde istatistikler de dahil olmak üzere önemli sonuçlar,
 1. Aşağıdaki bilgiler verilmelidir:

Tüm sunumlar, en fazla 5 anahtar kelime seçebilir. En az iki anahtar kelime olmalıdır. TPID, özeti kimin teslim ettiğine bakmaksızın, yalnızca, özette yer alan sunum yapacak yazarla iletişime geçecektir. Bu nedenle, sunum yapacak yazar için doğru e-posta adresi/telefon numarası yazdığınızdan emin olun.

 1. Kayıt

Sunum yapacak yazar kayıtlı bir katılımcı olmalıdır. Sunum yapacak yazarın, özeti teslim ederek otomatik olarak kaydolmadığına dikkat edin. Normal üyelik zorunlu ve bağlayıcıdır ve kayıt ücretinin ödenmesini gerektirir.

 1. Özetinizi, aşağıdaki formu doldurarak teslim ediniz. Tüm sorularınız için bize tpid2017@cpmistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tebliğ Tam Metinleri, European Journal of Research in Dentistry dergisinde yayınlanacaktır.

Tebliğ Tam Metinleri, Metin içi atıf sistemi ve aşağıdaki esaslar dikkate alınarak, “Word” dosyası halinde hazırlanan tebliğ tam metinleri, en geç 06.12.2019 tarihine kadar,

canakmansoy@gmail.com

gönderilmelidir.

YAZIM KURALLARI

YAZIM KATEGORİLERİ
Tüm yazılar; salt metin için aşağıda anlatılan sınırlamalara bağlı kalmalıdır.
Kelime sayısı; özet, referanslar ya da tablo/şekilleri içermemelidir. Kelime sayısı; tablo ve şekillerin
sayısı ile birlikte başlık sayfasında not edilmelidir.

Orijinal makaleler 5000 kelimeden daha uzun olmamalıdır ve 6’dan fazla tablo/şekil, 50’den fazla
referans içermemelidir.

Klinik değerlendirmeler diş hekimliği alanındaki önemli konulara değinir. Davetsiz derlemelerini ibraz
etmeyi düşünen yazarlar, ileri sürdükleri konunun derginin o dönemki ilgileri dâhilinde olup
olmadığını öğrenmek için önceden editörle iletişime geçmelidirler. Yalnızca en az 3 adet yazısı
uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış olan yazarların derlemeleri dikkate alınacaktır ve bu
çalışmaların alıntı olarak verilmesi gerekmektedir. Aksi halde yalnızca davetli derlemeler alanında
uzman kişiler tarafından emsal derleme olarak değerlendirilecektir. Bu yazılar 6000 kelimeden uzun
olmamalı ve 4’den fazla tablo/şekil, 120’den fazla referans içermemelidir.

Vaka raporları bir durumun patogenezi, sunumu ve/veya yönetimi ile ilgili yeni ve önemli görüşleri
ortaya çıkaran bir ya da az sayıda birkaç vakanın açıklamasıdır. Bu yazılar 2500 ya da daha az kelime
ile 4 ya da daha az tablo/şekil ve 30 ya da daha az referans içermelidir.

Uzlaşı beyanları, profesyonel kurumlarca düzenlenebilmektedir. Bunun gibi tüm değerlendirmeler
meslektaşların değerlendirmesine tabidir. Eleştiriler doğrultusunda düzenleme yapılabilmelidir ve
yayımlanma yalnızca derginin yazım standartlarına uygunluğu doğrultusunda yayımlanacaktır. Bu
yazılar tipik olarak 4000 kelimeden uzun olmamalı ve 6’dan fazla şekil/tablo ve 120’den fazla referans
içermemelidir.

ÖNCEKİ YAYINA İLİŞKİN NOT
Dergi; özgün araştırmayı ve derlemeyi yayınlar. Daha önce tamamı ya da bir kısmı yayımlanmış bir
yazının, talep edildiğinde yayımlanması düşünülemez. Yazar, yazının daha önce herhangi bir yerde
yayımlanmadığını bildirmesi gerekmektedir. Bilimsel toplantılarda gösterilmiş özet ya da posterlerin
bildirilmesine gerek yoktur.

YAZIM HAZIRLIĞI İÇİN GENEL FORMAT
Dergi, tüm yazıların aşağıda verilen ilkelere göre gönderilmesini talep etmektedir;
– Yazı, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde, çift aralıklı ve her iki kenarda 2.5 cm
boşluklu olmalıdır.
-Tüm şekil ve tablolar yazıdan sonra yer almalıdır ve kaynakçası belirtilmelidir.
-Her bir bölüm (özet, yazı, referanslar, tablolar/şekiller) ayrı bir sayfada başlamalıdır.
-Yazı Word belgesi (*.doc) ya da zengin metin belgesi (*.rtf) olarak hazırlanmalıdır.

BAŞ SAYFA
Baş sayfa aşağıdakileri içermelidir:
– Başlık
– Yazarların isimleri ve kurum adları
– Sayfa başlıkları için 40 karakterden fazla olmayacak şekilde alt başlıklar
– İçinde kısaltma kullanılmayacak şekilde 3 ila 8 anahtar kelime
– Kelime sayısı (özet, şekil sembolleri ve kaynakça hariç)
– İlgili yazarın e-mail ve posta adresi, telefon ve faks numarası
– Yeniden yazdırma talebinde bulunulacak kişinin ismi ve adresi
– Çalışmanın hazırlanmasına destek olan ödenek ve bağışlar
Orijinal makaleler 250 kelimeden fazla olmayacak şekilde planlanan özetle beraber kaydedilmelidir.
Özette bildirilen bütün bilgiler metinde de bulunmalıdır. Özet kaynakça içermemelidir. Lütfen özetin
tüm bölümlerinde tam cümleler kullanınız. Planlanan özet; özgeçmiş, amaç, metotlar, çıkarımlar ve
sonuçları içermelidir.

GİRİŞ
Makale, daha önceki raporlarla ilişkilendirilerek bu çalışmanın neden yapıldığını belirten kısa ve öz bir
girişle başlamalıdır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Bu bölüm, aynı çalışmayı tekrarlamak isteyen araştırmacılar için yeterli detaylarla tanımlanmalı ve
kaynağı belirtilmelidir. Etik kurul onayı yukarıda belirtildiği şekilde dâhil edilmelidir.

Araştırmanın konusunu oluşturan materyalin tüm özellikleri (örneğin doku, hastalar veya popülasyon
örneği) temin edilmelidir. Çalışmayı başkalarının da tekrarlayabilmesi için deneysel, analitik ve
istatistiksel yöntemler kısa ve öz ama yeterli detay içerecek şekilde açıklanmalıdır. Ana ekipmanın
üreticisi veya tedarikçisinin ismi ve kısa adresi verilmelidir. Orijinal verilere erişimi olan bilgili bir
okuyucunun raporlanan sonuçları doğrulayabilmesine olanak sağlamak için istatistiksel yöntemler
yeterince ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Mümkün olduğunda bulgular ölçülmelidir ve uygun hata veya
belirsizlik ölçütleri (güven aralığı gibi) verilmelidir.

P değerlerinin kullanımı gibi istatistiksel hipotez testlerine güvenmekten kaçınılmalıdır.
Deneğin/materyalin uygunluk kriterleri, randomizasyon ve gözlem sayısı hakkındaki detaylar dâhil
edilmelidir. Kullanılan bilgisayar yazılımı ve istatistiksel yöntemler belirtilmelidir. İnsan ve hayvan
denekleriyle ilgili çalışmaları bildiren yazılar, araştırmanın etik olarak yapıldığına dair Helsinki
Bildirgesi’ne (Dünya Hekimler Birliği) göre kanıtlar içermelidir.

Özellikle söz konusu Denekler ve Yöntemler bölümünde; çalışma başlamadan önce uygun bir etik
kurulun onayının alındığına, deneklerin bilgilendirilmiş ve yazılı onayı alınmış gönüllülerden
oluştuğuna dair bir açıklama yapılmalıdır. Güç ve örneklem büyüklüğü ile ilgili bilgiler metinde yer
almalıdır. Randomize klinik çalışmalar CONSORT beyanının standardize edilmiş protokolüne göre
rapor edilmelidir. CONSORT kontrol listesi klinik deneyleri bildiren raporlarla birlikte sunulmalıdır.

DENEKLER
Gönderilen yazılarda açıklanan tüm klinik araştırmalar, Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak
yapılmalı ve uygun kurumsal inceleme komiteleri tarafından resmi olarak onaylanmış olmalıdır. Tüm
yazılarda bu onayın alındığı ve insanların dâhil olduğu deneylerdeki deneklerden bilgilendirildiklerine
dair onay alındığı belirtilmelidir. Çalışma popülasyonları ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Denekler
isimleri veya baş harfleri ile değil, sadece sayı veya harf ile tanımlanmalıdır. Hastaların yüzlerinin
fotoğrafları yalnızca bilimsel olarak konuyla alakalı ise dâhil edilmelidir. Yazarlar bu tür fotoğrafların
kullanımı için hastadan yazılı izin almak zorundadır.

SONUÇ
Elde edilen sonuçlar yorum katılmadan sunulmalıdır. Tablo ve şekillerde aynı verilere yer
verilmemelidir. Metinde, tablo ve şekillerde verilen sayısal veriler tekrarlanmamalıdır fakat önemli
sonuçları içermeli ve ilgili kalıpları tanımlamalıdır.

TARTIŞMA
Tartışma; bulguların önemine ve açıklamalarına bağlı kalarak, araştırmanın bu alandaki diğer
çalışmalarla bağlantısını kısa ve objektif yorumlarla tanımlamalıdır. Bu bölüm, verilerin yorumu ve
çalışmanın geniş araştırma alanına faydası konusunda çıkarım materyallerinin veya yöntemlerinin
herhangi bir kısıtlamasını tanımlama özelliklerine sahiptir. Önceki bölümler tekrar etmemelidir (örn:
yapılan çalışmanın amacının veya elde edilen sonuçların tekrarı). Tartışma bölümü, çalışmanın
sonucunu özetleyen birkaç cümle ile bitmelidir. Bununla birlikte farklı bir sonuçlar bölümü
olmamalıdır.

ONAY/TEŞEKKÜR (Teslim için gerekli değildir.)
Yazar olarak listelenmeyen katılımcılar veya araştırmaya büyük katkısı bulunan kişiler için
onay/teşekkür bölümü ayrılır.

KAYNAKÇA
Yazın kaynakçaları metin içinde sıraya uygun olarak numara ile gösterilmelidir (parantez içinde) ve
aynı numara sırasıyla taslak sonunda ayrı bir kâğıda listelenmelidir. Yazar, bu kaynakçaların
doğruluğundan sorumludur. Dergilerin başlıkları Index Medicus’ta kullanılan stile göre kısaltılmalıdır.
– Dergi makaleleri ve özetleri: Tüm yazarlar listelenir. Yayınlanmamış olan kişisel gözlemlerin
kaynakçada gösterilmesi yasaktır. Basında yer alan yazılar (yayına alınmaya kabul edilmiş)
kaynakçada; bulundukları dergi adı belirtilerek gösterilebilir. Özet şeklinde alıntı yapılması önerilmez.
– Kitaplar: Tüm yazar veya editörler listelenir.

TABLOLAR
Tablolar mümkün olduğunca basit yapılmalıdır. Her tablonun kısa bir başlığı olmalı ve ayrı bir sayfada
sunulmalıdır. Tablolar, metin veya şekilleri birebir kopya etmemelidir. Tüm tablolar metindeki alıntı
sırasına göre numaralandırılır. Her tablo için bir başlık eklenir (kısa bir cümle; tercihen 10 ila 15
kelimeden uzun olmamalıdır). Metni takiben tüm tablolar tek bir dosyada toplanır.

ŞEKİL BAŞLIKLARI
Şekillerin sembolleri ve başlıklar ayrı sayfalarda bulunmalıdır. Şekillerin sembolleri ve başlıkları açık
ve bilgilendirici olmalıdır. Tablolar ve şekiller “Windows” ile uyumlu ve çalışılabilir olmalıdır. Tüm şekiller (grafikler, çizelgeler, fotoğraflar ve resimler) metindeki alıntılarına göre sıralanmalıdır. Her
şekil için bir başlık eklenmelidir (tercihen 10 ila 15 kelimeden uzun olmamalıdır).

ŞEKİLLER ve GÖRÜNTÜLER
Gönderilirken şu dosya formatları kabul edilebilir: AL, EMF, EPS, JPG, PDF, PPT, PSD, TIF. Şekiller,
metin dosyasının sonuna yerleştirilebilir veya ayrı dosyalar olarak yüklenebilir.
Tüm görüntülerin, istenen görüntü boyutunda veya üstünde şu çözünürlüklerle olması gerekir: Çizgi
resim 800 DPI, kombinasyon (çizgi resim + yarı ton) 600 DPI, yarı ton 300 DPI. Detaylar için görüntü
kalitesi standartları tablosuna bakınız. Görüntü dosyaları, mümkün olduğunca gerçek görüntüye yakın
kırpılmalıdır.

ÖLÇÜ BİRİMLERİ
Sonuçlar metrik birimler ile ifade edilmelidir.

VERİLERİN DOĞRULANMASI ve İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Test doğrulaması: Biyoanaliz ve radyoimmün test potansiyel tahminleri, bu tahminlerin kesinliğinin
uygun bir ölçüsü ile birlikte olmalıdır. Biyoanaliz için bunlar genellikle standart sapma, ortalamanın
standart hatası, güven sınırları olacaktır. Hem biyoanalizler hem de radyoimmün testler için test içi ve
testler arası değişkenlikle ilgili verileri dâhil etmek gerekir. Bütün ilgili karşılaştırmalar aynı test
içinde yapılırsa, ikincisi ihmal edilebilir.

İstatistiksel analiz isabetli ve hassas bir şekilde yapılmalıdır. Lütfen gerekirse bir istatistikçiye danışın.